14. Co różni kanalizację sanitarną od deszczowej?

Kanalizacja sanitarna służy do odprowadzania ścieków bytowych, i w swym końcowym biegu uchodzi do oczyszczalni ścieków.

Kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe, które po przejściu przez separatory substancji ropopochodnych uchodzą do rzek.

Obie instalacje nie mogą się ze sobą łączyć. Ponadto kanalizację sanitarną od deszczowej odróżnia materiał, z której są zbudowane – kamionka dla sanitarnej i beton dla deszczowej. W nowych systemach stosuje się rury PVC dla obu instalacji.

Studnie rewizyjne w instalacji deszczowej posiadają osadniki do gromadzenia zanieczyszczeń, dna studni sanitarnych są przelotowymi, gładkimi rynnami.